We zijn HIER!

Wettelijke vermeldingen

Door het bezoeken van de site van het Huis van Toerisme Condroz-Famenne wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze wettelijke vermeldingen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Door het bezoeken van de site van De Vallei van Smaken en Geuren verleent u het recht om de gegevens die door het Huis van Toerisme Condroz-Famenne worden verzameld, intern te gebruiken voor analyse, statistiek en toeristische promotie.

Voor zover er persoonsgegevens worden verzameld, wat conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens gebeurt, hebt u het recht om deze gegevens te laten verbeteren of verwijderen en ook het recht om het Register van de Commissie ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te raadplegen. Hiervoor verzoeken wij u indien nodig om ons "Contactformulier" te gebruiken of om ons per mail of post te contacteren.

Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Place Monseu, 23 – 5590 Ciney
info@valleesdessaveurs.be

Bescherming intellectuele rechten op de site en de inhoud

Alle rechten op de inhoud en de architectuur van deze site, en met name maar niet uitsluitend op foto's, teksten, logo's, lay-out, tekeningen, slogans, handelsnamen en andere elementen van deze site zijn voorbehouden. Deze rechten worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving, die door elke bezoeker van de site volstrekt moet worden nageleefd. Elke verveelvoudiging, aanpassing, vertaling, bewerking, verstrekking aan het publiek, verhuur en overige vormen van exploitatie of wijziging van deze gehele site of een gedeelte ervan in welke vorm en met welk middel dan ook, of dit elektronisch, mechanisch of anderszins is, is strikt verboden tenzij er voorafgaand of schriftelijk akkoord is gegeven door het Huis van Toerisme Condroz-Famenne. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Huis van Toerisme Condroz-Famenne of de eventuele rechthebbenden, is elke verveelvoudiging of elk gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, met welk middel dan ook, verboden.

Cookies

Om het surfen op onze internetsite te vergemakkelijken en het technische beheer ervan te optimaliseren, maakt de site valleedessaveurs.be gebruik van cookies.
Een cookie is een klein stukje informatie dat door een website op een internetbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookie kan bij een later bezoek aan deze zelfde site worden hergebruikt. De meeste cookies werken slechts tijdens een sessie of bezoek. Geen enkele cookie bevat informatie aan de hand waarvan u kan worden gebeld of per post of e-mail kan worden aangeschreven. Ook kunt u uw browser zo configureren dat u elke keer geïnformeerd wordt wanneer er een "cookie" wordt aangemaakt of om het opslaan ervan te verhinderen.

Informatie op de site

Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan het verzamelen van de gegevens en het schrijven van de teksten op deze site. Het Huis van Toerisme Condroz-Famenne promoot activiteiten waarover het is geïnformeerd, maar organiseert deze niet, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Dit Huis van Toerisme kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of veranderingen in de bestemming, de prijs of voor de wijziging van elk ander soort informatie op de site met betrekking tot de vermelde elementen en datums (ongeacht of ze openbaar of privé zijn). In geen geval is er sprake van aansprakelijkheid van het Huis van Toerisme Condroz-Famenne voor het gebruik van de geleverde informatie op deze site of voor het ontbreken van specifieke informatie.

Links

Indien er links met andere sites worden aangemaakt, kan het Huis van Toerisme Condroz-Famenne in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan, fouten in de webadressen of in de namen van de domeinen die erop voorkomen. De toestemming voor het aanbrengen van een link is geldig voor elke drager, met uitzondering van de dragers waarop politieke, religieuze en/of xenofobe informatie wordt verspreid en/of informatie die bij zeer veel mensen gevoelig ligt.

Technische problemen

Ondanks de geleverde inspanningen om onderbrekingen als gevolg van technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen, wijst het Huis van Toerisme Condroz-Famenne elke verantwoordelijkheid van de hand voor elke onderbreking van deze dienst of andere technische problemen.